Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

1430 52ff 420
Nationalism is stupid
Reposted fromckisback ckisback viasatyra satyra
1306 3674 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds

June 29 2015

Reposted fromDeja Deja viakapitandziwny kapitandziwny
1354 d6cf 420
Reposted frombwana bwana viawishyouwerehere wishyouwerehere

June 26 2015

1477 ebfb 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viafelicka felicka

June 25 2015

Lękam się, że się okaże, iż będę dalej żyć, dalej jeść, spać i trochę czymś się zajmować i powoli tępo przyzwyczaję się być „nieszczęśliwą i sceniczną” figurą.
— Thomas Mann
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

June 22 2015

8237 8fe8 420

blackieloveless:

Soviet Space Dog Laika - Cigarette Pack

Russia, 1950s

Reposted fromfasel fasel viaasz asz
Reposted frommeem meem viavertheer vertheer
8496 6106 420
Reposted fromclaricestarling claricestarling viaczinok czinok
1815 8db3
Reposted fromczinok czinok

June 19 2015

5554 7736
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaklaudiammt klaudiammt

June 17 2015

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viapiglet piglet
7406 f3e5
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viapiglet piglet
1295 ebdd 420
7604 f1cd 420
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viamyzone myzone

June 13 2015

6850 b9ec
4391 be77 420
Reposted fromadzix69 adzix69 viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl